Όροι και Προϋποθέσεις

1.1       Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Η Appraisify Ltd (εφεξής η «Εταιρία») δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.appraisify.com (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν (εφεξής «το Υλικό») με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες/χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου σχετικά με την Eταιρία, τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτή καθώς και την παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες να ενημερώνονται για την αγορά, αλλά και την πραγματοποίηση αγορών μέσα από το Διαδικτυακό Τόπο.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Eταιρίας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού. Εάν δεν συμφωνεί ο επισκέπτης/χρήστης, τότε οφείλει να διακόψει την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας.

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή

Ο δικτυακός τόπος www.appraisify.comδημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει στον ενδιαφερόμενο μια πρώτη εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο ίδιος μέσω των απαντήσεων του στο ερωτηματολόγιο μας. Η χρήση του www.appraisify.com καθορίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέτει απαραίτητα την πλήρη αποδοχή τους.

1.2       Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου.

Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.appraisify.com. Οι χρήστες που κάνουν χρήση της ιστοσελίδας αυτής  συμφωνούν και αποδέχονται στο σύνολο τους τα παρακάτω:

1.3       Αντικείμενο των υπηρεσιών

Μέσω της ιστοσελίδας αυτής, η Αppraisify Ltd παρέχει μια desktop εκτίμηση ακινήτων. Η προτεινόμενη τιμή, είναι προϊόν του αλγορίθμου, ο οποίος επεξεργάζεται δεκάδες κριτήρια αντικειμενικά, κοινωνικά, περιβαλλοντολογικά και οικονομικά και αναπτύσσεται σε στατιστικά μη γραμμικά μοντέλα. Μέσω αυτού του Διαδικτυακού Τόπου διαθέτουμε μία online πλατφόρμα μέσω της οποίας υπολογίζουμε την αξία ενός ακινήτου βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο ίδιος ο χρήστης μέσω των απαντήσεων του στο ερωτηματολόγιο μας. Κατά την παροχή των υπηρεσιών, οι πληροφορίες βασίζονται στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους χρήστες. Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη, για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστοχώρου ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στον ιστοχώρο μας. Ο ιστοχώρος μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της εμπορικής αξίας ενός ακινήτου.

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για αυτόν το λόγο, δεν έχετε δικαίωμα μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (download) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστοχώρο μας για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα της εκτίμησης (δηλ. την προτεινόμενη τιμή), η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική, καθώς αυτή βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε προτίθεται να ενεργήσει βάσει των αποτελεσμάτων της ιστοσελίδας www.appraisify.com θα πρέπει προηγουμένως να αξιολογήσει το περιεχόμενο της και να συμβουλευτεί πιστοποιημένους εκτιμητές οι οποίοι θα διενεργήσουν επιτόπια αυτοψία στο ακίνητου.

Η ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης της τιμής ενός ακινήτου. Ο χρήστης θα πρέπει να θεωρεί τα αποτελέσματά ως ένα πολύτιμο εργαλείο προσέγγισης της αξίας ακινήτου, ως μια πρόταση εκτίμησης και όχι ως απόλυτα δεσμευτική εκτίμηση της αξίας του ακινήτου.

 1.4       Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Ι) Προσωπικά δεδομένα

 Η Αppraisify Ltd δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα παρά μόνο αυτά που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό ή τον σκοπό της επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο, επάγγελμα, κ.τ.λ.).

Τα προσωπικά δεδομένα αυτά δίνονται στην Αppraisify Ltd με την συγκατάθεσή του ενδιαφερομένου και λαμβάνει γνώση ότι μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική και κοινοτική νομοθεσία.. Διατηρεί, όμως, το δικαίωμα πρόσβασης, ανά πάσα στιγμή, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του, με σκοπό να ζητά και να λαμβάνει, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, το σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τους αποδέκτες. Επίσης, έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική και κοινοτική νομοθεσία να προβάλλει οποιεσδήποτε αντιρρήσεις ή και άρνηση μελλοντικής χρησιμοποίησης των στοιχείων του.

Η Appraisify Ltd δηλώνει ότι μπορεί να κάνει χρήση τμήματος ή του συνόλου των στοιχείων/πληροφοριών που της παρέχει ο ενδιαφερόμενος για την διενέργεια των ανωτέρω εκτιμήσεων. Επιπλέον η Αppraisify Ltd μπορεί να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που της παρέχει ο ενδιαφερόμενος για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί του και να του αποστέλλει, είτε αυτή είτε οι συνεργάτες της, προσφορές και ενημερωτικό υλικό εφόσον αυτός το επιθυμεί.

Πλέον τούτων η  Αppraisify Ltd δηλώνει ότι τηρεί, επεξεργάζεται στοιχεία δεδομένων όσον αφορά με τα ακίνητα και σε αυτά δεν περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα, όπως αυτά απαριθμούνται σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική και κοινοτική νομοθεσία

ΙΙ) Ασφάλεια

Η Αppraisify Ltd έχει λάβει μέτρα για την προστασία των δεδομένων των ενδιαφερομένων. Το σύνολο των πληροφοριών που τους αφορούν δεν διοχετεύεται εκτός της εταιρίας. Μόνο το προσωπικό της Αppraisify Ltd, που χρειάζεται τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία, έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Το προσωπικό μας πρέπει να χρησιμοποιήσει απόρρητες λέξεις-κλειδιά (passwords) για να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Επιπλέον, οι διακομιστές όπου αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλή εγκατάσταση. Η ιστοσελίδα διέπεται από μέτρα ασφαλείας για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση της πληροφορίας που ελέγχεται από την Αppraisify Ltd.

Αν και η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο Διαδικτυακός Τόπος από ψηφιακούς υιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η Εταιρία δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από “υιούς” και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Η Αppraisify Ltd ενημερώνει ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία που βρίσκονται στη βάση δεδομένων της. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Ν. 2472 / 1997 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η προώθηση και προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών της Αppraisify Ltd καθώς και η χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς. Η εταιρεία δύναται να ανακοινώσει τα δεδομένα αυτά σε συνεργάτες για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και μόνο για χρήση που θα αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες της Αppraisify Ltd.

 III) Κοινοποίηση μεταβολών

Εάν μεταβληθεί η παρούσα Πολιτική της Αppraisify Ltd για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα καταγράψουμε τις μεταβολές στην παρούσα σελίδα.

1.5       Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα και σήματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Διαδικτυακού Τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Eταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με την εξαίρεση της προσωπικής χρήσης και μόνο, όχι δηλαδή για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Εταιρία, χωρίς πάντα να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση τα ανωτέρω είναι δυνατόν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας και εφόσον αφορούν τα συναφή δικαιώματα της Εταιρίας.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρίας.

Οι τυχόν λοιπές υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

1.6       Χρήση Ιστοσελίδας:

Η ιστοσελίδα www.appraisify.com χρησιμοποιείται με τη παρούσα μορφή που έχει και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης -εξαιρουμένων των τροποποιήσεων στις οποίες προβαίνει η Αppraisify Ltd– ή άλλης παρέμβασης από τους χρήστες. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί και ιστοσελίδα με διαφορετικό top level domain (π.χ. .gr, co.uk.de κλπ)

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας Αppraisify Ltd. και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του αγγλικού, ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Ως εκ τούτου, ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να:

  • αποδέχεται τις διατάξεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
  • απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα.
  • επανορθώσει για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε στην Εταιρεία ή σε τρίτα πρόσωπα, λόγω παράνομης και υπαίτιας χρήσης της ιστοσελίδας από αυτόν

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες της ιστοσελίδας www.appraisify.com δεν αποτελούν νομικές, επαγγελματικές ή εμπορικές συμβουλές.

1.7       Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρίας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην Εταιρία από κακή ή αθέμιτη χρήση του Υλικού και του Διαδικτυακού Τόπου.

1.8       Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές εταιρείες, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία ή την καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή υπηρεσίας μέσω του ιστοχώρου και του περιεχόμενού του, δεν ευθυνόμαστε για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) του ακινήτου που παρέχονται στον ιστοχώρο μας, (iii) υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του ιστοχώρου μας, ή (v) για τυχόν φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υποστήκατε, πληρώσατε ή προκαλέσατε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό μας.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρίας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που μεταφέρει και εκθέτει, όπως αυτές υποδεικνύονται και μεταφέρονται από τον χρήστη. Τα όσα περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή/και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Συνεπώς, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη απορρέουσα από τις πληροφορίες, που αναφέρει, καθόσον τα προαναφερθέντα εκτίθενται όπως ακριβώς υποδείχθηκαν και μεταφέρθηκαν.

Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το τυχόν  κόστος των ενδεχόμενων – ως ανωτέρω – διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρία.

1.9       «Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Επίσης, δεν έχει κανένα έλεγχο επί των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων της ιστοσελίδας www.appraisify.com, οι οποίοι παρέχονται μόνο προς ευκολία των χρηστών. Ως εκ τούτου, η εταιρεία εν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

1.10    Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) το οποίο αποστέλλει κατά καιρούς η Εταιρία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να λαμβάνει ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) της Εταιρίας συναινεί ρητά στην εγγραφή του στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου και στην παραχώρηση των κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση E-mail, κλπ.) στην Εταιρία, τα οποία υπόκεινται στους όρους της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1.11     Πολιτική Πληρωμών 

Η πρόταση εκτίμησης ενός ακινήτου είναι μια υπηρεσία που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο με χρέωση πιστωτικής του κάρτας ή του τραπεζικού λογαριασμού.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναλλαγή χωρίς καμία χρέωση και χωρίς να διευκρινίσει το λόγο, εφόσον δεν έχει αρχίσει η διαδικασία εκτίμησης. Δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από μία συναλλαγή  εάν αυτή έχει ήδη αρχίσει, οπότε και η συναλλαγή θεωρείται τελική.

Μέχρι την πραγματοποίηση της εκτίμησης, η Αppraisify Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ανά πάσα στιγμή την τιμολογιακή της πολιτική. Ωστόσο στη συνολική τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τιμή της παρεχομένης υπηρεσίας πλέον τυχόν ισχύοντος ΦΠΑ .

Αν η πραγματοποίηση μιας εκτίμησης καταστεί αδύνατη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή καθυστερήσει χωρίς λογική αιτία, ο μόνος τρόπος αποζημίωσης ενδέχεται να είναι η επιστροφή χρημάτων στην τιμή που κατέβαλε ο ενδιαφερόμενος.

Για την ολοκλήρωση της κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται μέσω αυτής της ιστοσελίδας , συνεργαζόμαστε με διαφορετικά ιδρύματα πληρωμών ( π.χ. PayPal ), τα οποία έχουν νομίμως άδεια λειτουργίας ως πομποί χρήματα τόσο εντός της ΕΕ , των ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο .

Τα ιδρύματα αυτά χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Getway πληρωμών , οι οποίες ακολουθούν την πρότυπη τεχνολογία συναλλαγών δεδομένων “Payment Card Industry (PCI)” στη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων του κατόχου της κάρτας και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς με την εφαρμογή των πολιτικών ασφαλείας προϋπόθεση που είναι αξιολογούνται συνεχώς από ορκωτούς ελεγκτές ασφαλείας .

Ωστόσο, η εταιρεία μας δεν αποθηκεύει δεδομένα της κάρτας του πελάτη στα συστήματα της, αλλά ανακατευθύνει στις εν λόγω υπηρεσίες, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση της πληρωμής . Κατά συνέπεια, ο χρήστης πρέπει να ελέγχει την ιστοσελίδα των οργάνων αυτών πριν από τη δέσμευση από οποιαδήποτε πληρωμή.

Σε περίπτωση απάτης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της πιστωτικής  κάρτας του χρήστη από τρίτους, οι περισσότερες τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών αναλαμβάνουν την ευθύνη και καλύπτουν όλες τις χρεώσεις που οφείλονται σε κατάχρηση ή απάτη.

1.12    Λάθη και Παραλείψεις

Η ιστοσελίδα www.appraisify.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας www.appraisify.com, η Αppraisify Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για:

  • οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον χρήστη
  •  την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών
  • τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς του
  • την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών
  • την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών
  • την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος

Η  Αppraisify Ltd έχει προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια ώστε να διασφαλίσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.appraisify.com και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας αυτής μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση, η Αppraisify Ltd διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του συνόλου ή μέρος της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες και να μεταβάλλει τη φύση ή και το περιεχόμενό της, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

1.13    Αποδοχή της Πολιτικής μας

Οποιαδήποτε αναφορά στην ιστοσελίδα www.appraisify.com εμπορικών προϊόντων, υπηρεσιών με εμπορική επωνυμία ή σημάτων, δεν συνιστά αποδοχή ή προώθηση των προϊόντων αυτών από την Αppraisfy Ltd. και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως διαφήμιση τους.

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους ως άνω όρους που θέτει η πολιτική της Αppraisify Ltd. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μετά από την κοινοποίηση μεταβολών στην Πολιτική της Αppraisfy Ltd για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις μεταβολές.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας «Όροι χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την ιστοσελίδα www.appraisify.com . Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική της Εταιρίας, οποιαδήποτε στιγμή.

Αν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.

Ωστόσο, καμία τροποποίηση δεν έχει ισχύ, αν αυτή δε δηλωθεί γραπτά.

Παράβαση των όρων χρήσης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρίας. Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Ρητά η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης ρυθμίζεται από το αγγλικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει σχετικά με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όλα όσα έχουν αναφερθεί σε αυτήν, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του εκάστοτε τόπου της έδρας της εταιρείας.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του παρόντος. Σε τέτοια περίπτωση, η άκυρη διάταξη παρ’ όλα αυτά, εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο και θα συμφωνήσετε τουλάχιστον να αποδεχθείτε αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της άκυρης, μη εφαρμοστέας ή μη δεσμευτικής διάταξης, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Top